අපේ ජනබල පක්ෂයේ විධායක සභාව රැස්වෙයි

සමාජ ජාලා වලට බෙදා හරින්න.

[වර්ෂ 2021, මාර්තු 15 වන දින | Sinhala Network] අපේ ජනබල පක්ෂයේ විධායක සභාව රැස්වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *