අප ගැන

සමාජ ජාලා වලට බෙදා හරින්න.

සිංහල සංවිධාන එකමුතුව.
Federation of Sinhala Organizations.
சிங்களம் ஒருங்கமைப்பு ஒன்றியம்.
————————————————
සිංහලයින්ට රටේ සෑම තැනකම සිදු වන විවිධ වූ අසාධාරණ කම් ඉදිරියේදී දිගින් දිගටම අරගල කිරීමට, පොදු අරමුණක් වෙනුවෙන් සිංහල සංවිධාන සියල්ල එකතු විය යුතු කාලය එළඹී ඇත.
සිංහල සංවිධාන එකමුතුව යනු තවත් එක් සංවිධානයක් නොවන අතර, එය කිසිදු පුද්ගල කේන්ද්‍රීය හෝ දේශපාලනික බලවේගයක් ද නොවන අතර සිංහලයන්ගේ සාමුහිකත්වය වැඩි දියුණුව සඳහා පිහිටුවා ගත් සංවිධාන එකමුතුවකි.