කවුරු මේ රටට ද්‍රෝකමක් කලත්, ඊට විරුද්ධව නැගී සිටිමු – සුමංගල පුෂ්පකුමාර, ගාල්ල රූමස්සල විරෝධයේදී

සමාජ ජාලා වලට බෙදා හරින්න.

[වර්ෂ 2021, මාර්තු 20 වන දින | Sinhala Network – http://www.sinhala.net සිංහල සංවිධාන එකමුතුව. Federation of Sinhala Organizations. ] අපට පක්ෂ බේද, තරාතිරම වැඩක් නැහැ. කවුරු මේ රටට ද්‍රෝකමක් කලත් අපි ඊට විරුද්ධව නැගී සිටින්නේ, අපගේ උපන් නූපන් දරුවන්ට මේ බිම සුරක්ෂා කල යුතු නිසයි. – සුමංගල පුෂ්පකුමාර ගාල්ල රූමස්සල විරෝධයේදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *