කුරගල මහ පුදබිම ගොඩනගන්න රාජ්‍ය මැදිහත් විම අනිවාර්යයෙන් තිබිය යුතු කාරණයකි

සමාජ ජාලා වලට බෙදා හරින්න.

[වර්ෂ 2021, මාර්තු 17 වන දින | Sinhala Network] කුරගල මහ පුදබිම ගොඩනගන්න රාජ්‍ය මැදිහත් විම අනිවාර්යයෙන් තිබිය යුතු කාරණයකි.

තවද 2014 දී ආරක්ෂක ලේකම් වරයා ලේස වත්මන් ජනාධිපතිතුමන් කුරගල පුබිමේ දහස් ගණනක් සතුන් මරණට පත්වේමීත් තිබු යුගය නිමාවට ලත් කරන්න කටයුතු කරන්න යේදුනා.

ඊයේ දින නෙල්ලිගල ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ නිර්මාතෘ පූජ්‍ය වතුරකුඔුරේ ධම්මරතන හිමියන් ජනාධිපතිතුමන්ව මුණගැසි කුරගල මහ පුදබිමේ, ඉදිරියට කරන සංවර්ධන වැඩසටහන ගැන දැනුවත් කරන්නට යේදුන අතර ජනාධිපතිතුමන් අතිශය සතුටට පත්විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *