තුන් සිංහලේ සංවිධානයේ නිර්මාතෘ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ ටිරන්ත වලලියද්ද සිංහල රාවය පක්‍ෂයේ සභාපති පූජ්‍ය අක්මීමන දයාරතන ස්වාමින්වහන්සේ සහ සිංහලේ සංවිධානයේ සභාති පූජ්‍ය මඩිල්ලේ පඤ්ඤාලෝක ස්වාමින්වහන්සේ හමුවෙයි

සමාජ ජාලා වලට බෙදා හරින්න.

[වර්ෂ 2021, මාර්තු 16 වන දින | Sinhala Network] තුන් සිංහලේ සංවිධානයේ නිර්මාතෘ ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥ ටිරන්ත වලලියද්ද මහතා සිංහල රාවය පක්‍ෂයේ සභාපති පූජ්‍ය අක්මීමන දයාරතන ස්වාමින්වහන්සේ සහ සිංහලේ සංවිධානයේ සභාති පූජ්‍ය මඩිල්ලේ පඤ්ඤාලෝක ස්වාමින්වහන්සේ හමුවෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *