නැගෙනහිර සුළුතර දෙමළ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් “සිංහලේ අපි” මඩකලපුවට

සමාජ ජාලා වලට බෙදා හරින්න.

[වර්ෂ 2021, මාර්තු 20 වන දින | Sinhala Network – http://www.sinhala.net සිංහල සංවිධාන එකමුතුව. Federation of Sinhala Organizations. ] නැගෙනහිර සුළුතර දෙමළ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් පූජ්‍ය ජම්බුරේවෙල චන්ද්‍රරතන හිමියන් ඇතුළු “සිංහලේ අපි” ජාතික සංවිධානයේ භික්ෂූන් වහන්සේලා “මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් හින්දු පූජක සම්මේලනය” සමඟ ඉතා පලදායි සාකච්ඡාවක් අද දින 20/03/2021 සිදු කරන ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *