පාස්කු කොමිසමේ නිර්දේශ වලට අනුව යමින් බොදුබල සේනා සංවිධානය ඇතුළු සිංහල සංවිධාන දඩයමට එරෙහිව, සිංහලයිනි පෙළ ගැසෙවු.

සමාජ ජාලා වලට බෙදා හරින්න.

[වර්ෂ 2021, මාර්තු 10 වන දින | Sinhala Network] පාස්කු කොමිසමේ නිර්දේශ වලට අනුව යමින් බොදුබල සේනා සංවිධානය ඇතුළු සිංහල සංවිධාන දඩයමට එරෙහිව, සිංහලයිනි පෙළ ගැසෙවු.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *