පොතුවිල් සෙන්ගමුව රක්ෂිතයේ අනවසර ගව ගාල් ඉවත් කිරීමට සිංහලේ අපි ජාතික සංවිධානයේ පිරිසක් කටයුතු කරයි

සමාජ ජාලා වලට බෙදා හරින්න.

[වර්ෂ 2021, මාර්තු 20 වන දින | Sinhala Network – http://www.sinhala.net සිංහල සංවිධාන එකමුතුව. Federation of Sinhala Organizations. ] පොතුවිල් සෙන්ගමුව රක්ෂිතයේ අනවසර ගව ගාල් ඉවත් කිරීමට සිංහලේ අපි ජාතික සංවිධානයේ පූජ්‍ය ජම්බුරේවෙල චන්ද්‍රරතන ස්වාමින්වහන්සේ ඇතුළු පිරිසක් කටයුතු කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *