මහසොහොන් බලකායේ සභාපති අමිත් වීරසිංහ ඇතුළු නියෝජිතයින් පිරිසක් ගලගෙදර ශ්‍රමදානක

සමාජ ජාලා වලට බෙදා හරින්න.

[වර්ෂ 2021, මාර්තු 08 වන දින | Sinhala Network] මහසොහොන් බලකායේ සභාපති අමිත් වීරසිංහ සොයුරා ඇතුළු නියෝජිතයින් පිරිසක් ගලගෙදර මැදගොඩ බෝධිරුක්ඛාරාමයෙහි ශ්‍රමදාන වැඩසටහනට සහභාගි වෙමින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *