වරාය නගරය හඳුන්වා දීම.

සමාජ ජාලා වලට බෙදා හරින්න.

ශ්‍රී ලංකා වරාය නගර ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර අවසන් කරමින් හෙක්ටයාර 269 ක බිම් ප්‍රමාණයක් ගොඩකිරීම මේ වන විට අවසන් වී තිබේ.

වරාය නගරයේ ගොඩ කළ හෙක්ටයාර 269 ක භුමියෙන් හෙක්ටයාර 178 ක් ආයෝජන සඳහා වෙන්කර ඇති අතර, ඉතිරි හෙක්ටයාර 91, මාර්ග සහ මහජන උද්‍යාන වැනි පොදු ස්ථාන සඳහා වෙන්කර තිබේ.

ආයෝජන සඳහා වෙන්කර ඇති භූමියෙන් හෙක්ටයාර 116 ක් මෙම ඉදිකිරිම කළ සමාගමට වසර 99 කට හිමිවන අතර ඉතිරි හෙක්ටයාර 62 ශ්‍රී ලංකා රජය සතුවේ.

ඉදිරියේදී විවිධ ඉදිකිරීම් සඳහා ආයෝජකයන්ට මෙම ඉඩම් මිලදී ගත හැකිවේ. 

අද දවසේ වටිනාකම අනුව ඩොලර් බිලියන 15 ක ආයෝජනයක් ඉදිරි කාලයේ වරාය නගරය තුල සිදුවන බව ඔවුන් (චීනුන්) පවසයි. ව්‍යාපාර, ආයතන, හෝටල්, නිවාස යෝජනා ක්‍රම මෙහි ගොඩනැගෙන බවත් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට සෘජු රැකියා 80,000 ක් බිහිවන බවත් ඔවුන් (චීනුන්) පවසයි. නමුත් වර්තමානයේ වරයා නගරය නිර්මාණයට අවශ්‍ය සියලුම ශ්‍රමිකයන් ගෙන්වා ඇත්තේ චිනයෙන්ය. වරාය නගරය නිර්මාණය කල පසුව, එයට අවශ්‍ය සේවකයින්ද ගෙන්වනු ලබන්නේ චීනයෙන් වීම අරුමයක් නොවේ. මන්ද චීන ආයෝජන සමග කටයුතු කිරීමට ලංකාවේ පුරවැසියන්ට චීන භාෂාව හැසිරවීමට නොහැකි වීමයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *