සිංහලදීප ජාතික පෙරමුණ විසින් නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනා

සමාජ ජාලා වලට බෙදා හරින්න.

[වර්ෂ 2021, මාර්තු 13 වන දින | Sinhala Network] සිංහලදීප ජාතික පෙරමුණ විසින් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනා.

ශ්‍රී ලංකාවේ නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට ඇතුළත් කළ යුතු යෝජනා මාලාව

  1. සිංහලදීප ජාතික පෙරමුණ, විසින් මේ වනවිට සකසා ඇත.
  2. ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ යෝජනා වල මූලික කරුණු නම්
  3. සිංහල භාෂාව සිංහලදීපයේ රාජ්‍ය භාෂාව විය යුතුය,
  4. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ජාත්‍යන්තරව සම්බන්ධීකරණ භාෂාව විය යුතුය,
  5. පළාත් සභා පද්ධතිය අහෝසි කර වර්තමාන තත්වයට ගැලපෙන පරිදි වැඩිදියුණු කිරීම් සහිතව හිටපු රජයේ නියෝජිත ජී.ඒ යාන්ත්‍රණය නැවත හඳුන්වා දීම්,
  6. බුද්ධාගම සිංහලදීපයේ රාජ්‍ය ආගම විය යුතුය
  7. 1815 දී මහනුවරදී භාවිතා කරන ලද ජාතික ධජය සිංහලදීපයේ ජාතික ධජය විය යුතුය
    ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ යෝජනා පහත පරිදි වෙයි,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *