සිංහලේ ජාතික ඒකාබද්ද එකමුතුව, අසාත් සාලිගේ අන්තවාදී ප්‍රකාශනයට විරුද්ධව කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිටට

සමාජ ජාලා වලට බෙදා හරින්න.

[වර්ෂ 2021, මාර්තු 20 වන දින | Sinhala Network – http://www.sinhala.net සිංහල සංවිධාන එකමුතුව. Federation of Sinhala Organizations. ] සිංහලේ ජාතික ඒකාබද්ද එකමුතුව, අසාත් සාලිගේ අන්තවාදී ප්‍රකාශනයට විරුද්ධව කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිටට.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *