හොරු අල්ලන්න ආපු ආණ්ඩුව හොරු සමග ඩීල් දාලා – පූජ්‍ය අක්මීමන දයාරතන ස්වාමින්වහන්සේ

සමාජ ජාලා වලට බෙදා හරින්න.

[වර්ෂ 2021, මාර්තු 17 වන දින | Sinhala Network – http://www.sinhala.net සිංහල සංවිධාන එකමුතුව. Federation of Sinhala Organizations. ] හොරු අල්ලන්න ආපු ආණ්ඩුව හොරු සමග ඩීල් දාලා – පූජ්‍ය අක්මීමන දයාරතන ස්වාමින්වහන්සේ. #Sinhala #SinhalaNet #SinhalaNetwork #SriLanka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *