” මොහොමඩ් අලි සබ්‍රි ජනාධිපතිතුමාට පෞද්ගලිකව කරපු සහ කරන උදවු උපකාරවලට සමස්ත ජාතියටම වන්දි ගෙවන්න බෑ. ඒ නිසා මොහොමඩ් අලි සබ්‍රි වහාම අධිකරණ අමාත්‍යධූරයෙන් නෙරපිය යුතුයි ” – පූජ්‍ය පූලියද්දේ සුධම්ම හිමියන්

May 5, 2021

පාස්කු ප්‍රහාරයේ වින්දිතයන්ට වහා යුක්තිය ඉටුකරනු, අලි සබ්‍රි වහා අධිකරණ අමාත්‍ය ධුරයෙන් වහා ඉවත් කරනු, ගව ඝාතනයෙන් ජනතාව රවටුනාද? මද්‍රසා පාසැල් තහනම් කලාද? – සිංහලේ ජාතික ව්‍යාපාරය

May 5, 2021