කොමිස් මුදල් වලට මාතෘභූමිය චීනයට විකිණීම හෙළා දකිමු!

සමාජ ජාලා වලට බෙදා හරින්න.

One thought on “කොමිස් මුදල් වලට මාතෘභූමිය චීනයට විකිණීම හෙළා දකිමු!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *